Rekenkamercommissie

Naam: Rekenkamercommissie

13 leden

De onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie vindt u op de homepage onder het tabje / kopje "documenten".

De Rekenkamercommissie onderzoekt, volgens artikel 182 Gemeentewet, de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.
De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende taak door te onderzoeken hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente te werk gaat. Dit betekent dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de maatschappelijke doelen die de gemeente zich heeft gesteld gehaald worden en of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt. De wet geeft geen nadere bepalingen over de onderwerpen die door de Rekenkamercommissie kunnen worden onderzocht, behalve dat een onderzoek naar de rechtmatigheid geen controle van de jaarrekening mag bevatten.
Hoewel de Rekenkamercommissie de Raad ondersteunt, is zij onafhankelijk van de Raad, het college en de ambtelijke organisatie. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke activiteiten en onderzoeken zij uitvoert. Zij laat zich wel inspireren door onderwerpen die worden of kunnen worden aangedragen door de Gemeenteraad, het college en de burgers. 

Contact

Tel.: 0255 567520